Giới thiệu

Trước khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng đọc cẩn thận tài liệu và các câu hỏi thường gặp. Nếu bạn không thể nhận được câu trả lời từ tập tin trợ giúp hoặc các câu hỏi thường gặp, vui lòng gửi một thông điệp tới:  

Đối với bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào về Animation GIF Wizard hoặc MPEG Converter, vui lòng truy cập trang web chính thức riêng để được hỗ trợ kỹ thuật, cảm ơn bạn. 

Giới phân phối các phiên bản thử nghiệm 
Chúng tôi cho phép và khuyến khích tất cả các trang web, tạp chí, nhà cung cấp CD-ROM và người dùng cuối tự do phân phối phiên bản dùng thử miễn phí 30 ngày được liệt kê trên trang web này. Bạn đã có ủy quyền phân phối các phiên bản dùng thử miễn phí được liệt kê trên trang web này. Nhưng bạn không được thay đổi bất kỳ phần nào của tập tin cài đặt, và chúng tôi không phải trả phí phân phối của bạn mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.